vLm Lidmaatschapsvoorwaarden

Betreffende de betaling van contributie van leden en ingeschrevenen vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de Vereniging Logistiek Management, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Haaglanden te Zoetermeer onder nr. 40410253.

Artikel 1 Algemeen/definities:

  • de Vereniging: de rechtspersoonlijkheid bezittende vereniging Logistiek Management (vLm), gevestigd te Zoetermeer.
  • Leden: natuurlijke of rechtspersonen die conform de statuten van de Vereniging een lidmaatschap zijn aangegaan.
  • Verenigingsjaar: het verenigingsjaar loopt gelijk met het kalenderjaar.

Artikel 2 Contributie

2.1 De inschrijving als lid van vLm geschiedt conform de statuten of het huishoudelijk reglement en vindt plaats tegen een jaarlijks verschuldigde contributie zoals die door het Algemeen Bestuur voor of uiterlijk op het tijdstip van behandeling van de begroting voor leden en ingeschrevenen wordt vastgesteld.
2.2 De leden en ingeschrevenen zijn de contributie verschuldigd op de eerste dag van het verenigingsjaar, resp. op de dag van inschrijving als lid of als ingeschrevenen.
2.3 Bij toetreding in de loop van het verenigingsjaar is steeds een jaarcontributie voor dat jaar verschuldigd naar rato van het aantal resterende volle kalendermaanden. De verschuldigde contributiebedragen voor de laatste twee kalendermaanden kunnen gevoegd worden bij de jaarcontributie van het daaropvolgende verenigingsjaar.

Artikel 3 Aanpassing van de contributie

3.1 Het Algemeen Bestuur van de Vereniging is bevoegd de contributieschalen jaarlijks aan te passen op basis van de CBS-Consumenten Prijs Index van het CBS, reeks alle huishoudens + maximaal 2%.
3.2 Herindeling in een andere contributieschaal geldt alleen voor het lopende verenigingsjaar; navordering contributie of restitutie is uitgesloten.
3.3 Indien de financiële toestand van de Vereniging daartoe aanleiding geeft, is het Algemeen Bestuur gerechtigd de contributie met een hoger percentage of bedrag aan te passen, dan in lid 3.1 aangegeven. De opzeggingsperiode van artikel 4.1 wordt alsdan verlengd tot één maand na factuurdatum, onder overigens gelijkblijvende voorwaarden.

Artikel 4 Opzegging

4.1 Opzegging van het lidmaatschap kan alleen per aangetekende brief voor of uiterlijk per 1 november van het verenigingsjaar. Indien opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap of de inschrijving door tot het einde van het eerstvolgende verenigingsjaar.
4.2 Het lidmaatschap eindigt, bij opzegging conform lid 1 van dit artikel, alsmede bij natuurlijke personen in geval van overlijden en voor rechtspersonen door het verlies van de rechtspersoonlijkheid.
4.3 Een lid dat heeft opgezegd, blijft gehouden te voldoen aan de financiële verplichtingen welke uit zijn lidmaatschap of deelneming voortvloeien.
4.4 De Vereniging kan het lidmaatschap per onmiddellijke ingang opzeggen, indien het lid of de ingeschrevene ondanks herhaald rappel in gebreke blijft de verschuldigde contributie of andere uit lidmaatschap of deelname voortvloeiende verplichtingen te voldoen.

Artikel 5 Betalingsvoorwaarden

5.1 De contributie die door de Vereniging aan het lid in rekening is gebracht dient tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zonder inhouding of korting binnen 30 dagen na dagtekening van de factuur te worden voldaan.
5.2 De termijn van 30 dagen is een fatale termijn. Bij niet-tijdige betaling is het lid derhalve ook zonder ingebrekestelling, in verzuim.
5.3 Het lid of de ingeschrevene is bij verzuim, boven op het openstaande factuurbedrag een vergoeding aan wettelijke handelsrente en administratiekosten verschuldigd van minimaal € 20,–
5.4 Bij overschrijding van de betalingstermijn is vLm gerechtigd de toezending van het verenigingsmagazine, levering van producten en diensten uit hoofde van het lidmaatschap of overeenkomst met de Vereniging op te schorten. Na volledige betaling van de factuur, vermeerderd met administratiekosten, zal het lid of de ingeschrevene vanaf dat moment weer geplaatst worden op de verzendlijst en komt hij weer in aanmerking voor de ledenservice.
5.5 De door het lid of afnemer gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde kosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt het lid dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 6 Incasso

6.1 De Vereniging is gerechtigd om alle noodzakelijk gemaakte buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten ter incasso aan het lid of de ingeschrevene in rekening te brengen. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom met een minimum van € 40,–, en verschuldigd vanaf het moment de vordering uit handen is gegeven.
6.2 Voor de omvang van de buitengerechtelijke kosten geldt de declaratie van de betreffende advocaat, deurwaarder of incassobureau als bewijs.

Artikel 7 Klachten

7.1 Klachten over door of namens de Vereniging verleende diensten of geleverde producten dienen schriftelijk ingediend te worden bij de algemeen directeur van vLm.
7.2 Klachten schorten de betalingsverplichting niet op.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

8.1 De Vereniging is uitsluitend aansprakelijk als schade is veroorzaakt door haar opzet of grove schuld of die van haar leidinggevende ondergeschikten.
8.2 De aansprakelijkheid is voorts beperkt tot de door haar verzekeraar in het betreffende geval gedane uitkering.
8.3 Indien de verzekeraar in enig geval geen dekking verleend of tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste het voor het betreffende product of dienst gefactureerde bedrag.

Artikel 9 Verjaring/verval

Alle rechtsvorderingen jegens de Vereniging, aanspraken op schadevergoeding daaronder begrepen, verjaren of verval-len na één jaar nadat de betreffende vordering/aanspraak is ontstaan.

Artikel 10 Geschillen en toepasselijk recht

10.1 Op het lidmaatschap van, de inschrijving bij de Vereniging, is Nederlands recht van toepassing.
10.2 Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag.

Artikel 11

Persoonsgegevens worden verwerkt conform hetgeen opgenomen in de Privacyverklaring van vereniging Logistiek management. Deze Privacyverklaring is opvraagbaar bij het verenigingsbureau van de Vereniging.