Opzeggen lidmaatschap Vereniging Logistiek Management

Opzeggen

Het lidmaatschap van de vereniging Logistiek management kan slechts worden opgezegd vóór 1 december van het lopende jaar. Als de opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, dan loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende jaar. Dit is beschreven in de statuten en voorwaarden van het lidmaatschap.

Tussentijds

Ingeval van tussentijdse beëindiging van het lidmaatschap vindt geen restitutie van de jaarlijkse bijdrage plaats. Een lid dat heeft opgezegd blijft gehouden te voldoen aan de financiele verplichtingen welke uit zijn of haar lidmaatschap voortvloeien.

In gebreke

De Vereniging Logistiek Management kan het lidmaatschap per onmiddellijke ingang opzeggen indien het lid of de ingeschrevene ondanks herhaalde aanmaningen in gebreke blijft de verschuldigde bijdrage of andere uit lidmaatschap voortvloeiende verplichtingen te voldoen.

Formulier

Voor het opzeggen van een persoonlijk- of ZZP-lidmaatschap log je in op ‘MijnVLM.nl’ en kies je bij Mijn Profiel voor ‘Opzegging’.
Bedrijfslidmaatschappen kunnen door de verantwoordelijke functionaris worden opgezegd door een e-mail te sturen aan bureau@vlm.nl

Een opzegging wordt altijd vanuit VLM schriftelijk bevestigd.