De functie houdt het volgende in:

 • Samen met de penningmeester kijkt de financiële commissie na of de financiële administratie correct is uitgevoerd. Dat betreft de boekhouding, bijvoorbeeld kijken of alle bonnen er zijn en of alle contributie is geïnd.
 • De commissie kijkt ook of het geld is uitgegeven aan de juiste zaken en of de uitgaven passen binnen de doelstelling van de vereniging
 • Als commissie lid controleer je de jaarrekening (winst- en verlies/ balans) voordat deze gepubliceerd wordt
 • De financiële commissie stelt vast dat de informatie in het financieel verslag toereikend en correct is. ‘Toereikend’ houdt zoveel in als: niet te veel – niet te weinig – toegankelijk. ‘Correct’ wil zeggen: juist, volledig en actueel. Het financieel verslag moet een zodanige vorm en inhoud hebben, dat de leden adequaat geïnformeerd worden over het in het afgelopen boekjaar gevoerde financiële beleid en daarover een oordeel kunnen geven.
 • Je controleert dat het verenigingsbestuur de wettelijke en andere bepalingen naleeft
 • De financiële commissie adviseert de leden tijdens de algemene ledenvergadering (ALV) om wel of niet decharge te verlenen aan het gehele bestuur
 • Je adviseert het bestuur over de begroting voor het volgende boekjaar
 • De commissie heeft 2 keer per jaar een afspraak met de penningmeester om de stand van zaken te bespreken naast de activiteiten t.b.v. de controle van de jaarrekening van de vereniging
 • Je signaleert financiële risico’s zowel naar het bestuur als de algemene ledenvergadering
 • Je doet dit alles binnen de taakomschrijving zoals deze in de statuten van de vereniging zijn vastgelegd:
 • Je bent werkzaam in een team van 3 actieve vLm leden
 • Gezien de aard van de activiteiten is affiniteit met financiën een pré.
 • Je wordt voor minimaal 2 jaar onderdeel van deze commissie en wordt benoemd tijdens de ALV door de leden