Opzeggen lidmaatschap vereniging Logistiek management

Opzeggen

Het lidmaatschap van de vereniging Logistiek management kan slechts worden opgezegd voor of uiterlijk per 1 november van het jaar. Als de opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, dan loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende jaar. Dit is beschreven in de algemene voorwaarden van het lidmaatschap.

Algemene voorwaarden zijn hier beschikbaar

Tussentijds

Ingeval van tussentijdse beëindiging van het lidmaatschap vindt geen restitutie van de jaarlijkse bijdrage plaats. Een lid dat heeft opgezegd blijft gehouden te voldoen aan de financiele verplichtingen welke uit zijn of haar lidmaatschap voortvloeien.

In gebreke

De vereniging Logistiek management kan het lidmaatschap per onmiddellijke ingang opzeggen indien het lid of de ingeschrevene ondanks herhaalde aanmaningen in gebreke blijft de verschuldigde bijdrage of andere uit lidmaatschap voortvloeiende verplichtingen te voldoen.

Formulier

Voor opzegging kan je gebruik maken van het contactformulier op deze pagina. De opzegging wordt vervolgens zo spoedig mogelijk bevestigd.